Saavutettavan e-kirjan hyvät käytännöt - Julkaise Kaikille Siirry suoraan sisältöön

Saavutettavan e-kirjan hyvät käytännöt

Suomen kustannusyhdistys. Saavutettavuuskirjasto Celia.

Johdanto

Tämä suositus on tarkoitettu e-kirjoja julkaiseville kustantajille. Seuraavassa käydään läpi yksityiskohtaisesti ne asiat, jotka kustantajan on otettava huomioon, jotta e-kirja voidaan julkaista saavutettavana. Suosituksessa pyritään antamaan yleiset ohjeet saavutettavan e-kirjan suunnittelua, teknistä tuotantoa ja jakelua varten. Kaikki tämän suosituksen kohdat eivät ole tarpeellisia jokaisen kirjan kohdalla, vaan kustantaja harkitsee, millainen ratkaisu palvelee kunkin kirjan käyttäjiä parhaiten.

EU:n esteettömyysdirektiivin ja uuden lainsäädännön myötä kaikki e-kirjat on julkaistava saavutettavassa muodossa viimeistään 28.6.2025 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että näkövammaisten ja muiden erityisryhmien pitää pystyä lukemaan e-kirjoja esimerkiksi ruudunlukuohjelmilla. Lainsäädännön tavoitteena on parantaa yhdenvertaisuutta ja tuoda kirjat myös apuvälineitä tarvitsevien lukijoiden ulottuville. Lainsäädäntö on varsin yleisluontoista eikä sisällä yksityiskohtaisia ohjeita. Kustantajien työn helpottamiseksi Suomen Kustannusyhdistys ja Saavutettavuuskirjasto Celia ovat laatineet tämän suosituksen hyviksi käytännöiksi.

Laki koskee kaikkia saatavilla olevia e-kirjoja, siis myös ennen kesäkuuta 2025 julkaistuja eli ns. backlistia. Vaatimukset koskevat myös ääntä ja tekstiä sisältäviä e-kirjoja sekä ammatillisia digikirjastoja. Pelkkää ääntä sisältäviä äänikirjoja vaatimukset eivät koske.

Saavutettavuusvaatimukset koskevat myös jakeluporrasta, eli lukuaikapalveluiden ja e-kirjoja myyvien verkkokauppojen pitää tukea saavutettavuutta. Tässä suosituksessa keskitytään kuitenkin niihin vaatimuksiin, jota koskevat e-kirjojen kustantajia.

Millainen on saavutettava e-kirja?

Kirja on rakenteeltaan selkeä, ja tekstin etenemisjärjestys on yksiselitteinen. Otsikot ja eri tekstityypit on merkattu semanttisesti.

 • Navigointi on selkeä ja tiedostossa liikkuminen on helppoa.
 • Kirjan voi lukea ruudunlukuohjelmilla eikä siinä ole käytetty sellaista teknologiaa, joka estäisi apuvälineiden käyttöä.
 • Kuvilla on tekstivastineet eli kuvilla on alt-tekstit tai kuvat on selostettu leipätekstissä.
 • Kirjan metatiedoissa annetaan riittävät tiedot kirjan saavutettavuudesta.
 • Ääntä ja tekstiä sisältävä e-kirja on synkronoitu.

Pelkkää tekstiä sisältävästä kirjasta on varsin helppo tehdä saavutettava e-kirja, kunhan toimitus- ja taittotyössä on otettu huomioon tietyt perusasiat. Monet saavutettavuutta parantavat asiat tekevät lukukokemuksesta paremman kaikille lukijoille.

E-kirjojen saavutettavuusvaatimukset määritellään laissa digitaalisten palveluiden tarjoamisesta sekä valtioneuvoston asetuksessa. Tarkempaa tietoa lainsäädännöstä löytyy Julkaise kaikille -sivuston osiosta Vaatimukset laissa.

Laki ei suoraan määrittele, mitä standardia tai ohjeistusta e-kirjojen on noudatettava. Saavutettavuudesta on olemassa kansainvälinen EPUB Accessilibity 1.1 -määrittely sekä yleinen kriteeristö Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG), jossa määriteltyihin A- ja AA-tasojen kriteereihin nämä hyvät käytännöt perustuvat. Saavutettavasti.fi-sivuston osiossa WCAG on lyhyt esittely ohjeista.

Tässä suosituksessa käydään läpi ne saavutettavuuskysymykset, jotka ovat kustantajan työn kannalta keskeisiä. Suositus on tehty ennen kaikkea uusia e-kirjoja varten, mutta sitä voi soveltaa myös backlist-kirjojen muokkaamiseen saavutettaviksi.

Suosituksessa käsitellään seuraavat aiheet:

 1. Formaatit
 2. Navigointi
 3. Koodirakenne ja semanttiset merkinnät (eli tekstin eri rakenteiden merkitseminen)
 4. Kuvat ja kuvien tekstivastineet
 5. Ulkoasu eli saavutettavuuden huomiointi tyylitiedostoissa
 6. Valmiin e-kirjan saavutettavuuden tarkistaminen
 7. Saavutettavuusmetatiedot

Oleellisimmat vaatimukset on esitetty kunkin kohdan alussa. Ohjeista käy ilmi, mitkä vaatimukset ovat välttämättömiä ja mitkä suositeltavia.

Huomautus

Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on tarjota ohjeita ja vinkkejä, joita seuraamalla useimpien e-kirjojen kohdalla voi täyttää uudet e-kirjoihin kohdistuvat saavutettavuusvaatimukset. Erityisen monimutkaisten teosten kohdalla julkaisija voi joutua turvautumaan lisäohjeistukseen tai etsimään ratkaisuja, joita ei ole tässä esitelty.

Ohjeistus ei ota kantaa esimerkiksi siihen, millaisissa tapauksissa voi vedota poikkeuksiin saavutettavuusvaatimusten täyttämisessä tai mikä on ehdoton vaatimusten minimitaso.

Ohjeistus on luonteeltaan päivittyvää. Etenkin metatietojen osalta suositellut käytännöt voivat muuttua, kun valvovalta viranomaiselta tai EU:n komissiolta tulee tarkentavaa tietoa.

Hyviä lisäohjeita on saatavilla verkossa, esimerkiksi:

Jos huomaat ohjeistuksessa virheen tai haluat lisätietoja, voit ottaa myös yhteyttä .

Näiden hyvien käytäntöjen tiivistelmä ja saavutettavan e-kirjan tarkistuslista on ladattavissa tai tulostettavissa pdf-muodossa.

Seuraavaksi: 1. E-kirjan formaatti

Takaisin ylös