Vaatimukset laissa - Julkaise Kaikille Siirry suoraan sisältöön

Vaatimukset laissa

E-kirja katsotaan palveluksi

Huomautus: Laissa puhutaan sähkökirjasta, mutta käytämme tällä sivustolla kirjapalveluissa yleisemmin käytössä olevaa termiä e-kirja. Suorissa lainauksissa laista tai asetuksesta on kuitenkin termi sähkökirja.

Määritelmä laissa

Sähkökirjalla tarkoitetaan teksti- tai graafisessa muodossa olevaa julkaisua, joka tarjotaan kuluttajalle tiedostona tai tiedostojen kokonaisuutena.

E-kirjat eroavat painetuista kirjoista oleellisesti lukemisen suhteen. Siinä missä painettu kirja on tuote, jota kirjan ostaja voi käyttää sellaisenaan eli lukea sitä ilman mitään laitteita, e-kirja ei toimi yksinään. E-kirjan tiedostoihin pääsee käsiksi vain jonkin tietoteknisen laitteen ja siinä olevan lukuohjelman avulla.

Vaikka sähkökirjan määritelmä ei selkeästi kata e-kirjan käyttöä, lain perusteluissa hallituksen esityksessä 41/2022 tarkennetaan, että saavutettavuusvaatimukset koskevat koko e-kirjan ketjua. E-kirjoja koskevat vaatimukset ulottuvat myös niiden lukemiseen tarkoitettuihin ohjelmistoihin eli palveluun, jolla e-kirjan tiedosto(t) tarjotaan luettaviksi. Siis esimerkiksi e-kirjoja tarjoavien lukuaikapalveluiden lukusovellukset ovat e-kirjojen saavutettavuusvaatimusten piirissä.

Koska e-kirjatiedostojen ja lukuohjelmien vaatimuksia ei ole laissa selkeästi eroteltu, voi olla hieman hankalaa tunnistaa e-kirjan tiedostojen tuottajan vastuita ja e-kirjapalvelujen tarjoajan vastuita. Pääsääntönä voi pitää sitä, että e-kirjojen lukuohjelmien täytyy tukea e-kirjatiedostoissa olevia saavutettavuusominaisuuksia.

Infolaatikot

Infolaatikot

Mitä vaatimukset oikein ovat?

Tässä osiossa käydään läpi e-kirjoja koskevia saavutettavuusvaatimuksia, jotka ovat laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta eli digipalvelulaissa. Lain kohdassa 7 § annetaan yleisesti digitaalisia palveluja koskevat vaatimukset ja kohdassa 10 c § niitä tarkennetaan e-kirjojen osalta. Valtioneuvoston asetuksessa saavutettavuusvaatimuksista eräille digitaalisille palveluille annetaan vielä lisävaatimukset e-kirjoille.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 7 §

Palveluntarjoajan on varmistettava digitaalisten palvelujensa sisältöjen havaittavuus ja ymmärrettävyys sekä käyttöliittymien ja navigoinnin hallittavuus ja toimintavarmuus saavutettavuusvaatimusten mukaisesti.

Tässä viitataan Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden neljään periaatteeseen: havaittavuuteen, hallittavuuteen, ymmärrettävyyteen ja toimintavarmuuteen. Tietoa Verkkosisällön saavutettavuusohjeista eli WCAG-ohjeistuksesta on saavutettavuusvaatimusten noudattamista valvovan viranomaisen sivustolla.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 10 c §

sähkökirjoina tarjottavien digitaalisten palvelujen on oltava saavutettavia siten, että niitä voidaan käsitellä, lukea ja käyttää ja niissä voidaan navigoida

Tässä katetaan e-kirjan lukukokemus, kun puhutaan palvelusta: E-kirja pitää pystyä avaamaan lukuohjelmassa siten, että teksti on luettavissa, ja e-kirjassa on päästävä etenemään. Saavutettavuus toteutuu, kun e-kirjan lukuohjelmassa kirjaa voi käyttää avustavan teknologian avulla.

Kohdassa 10 c § myös todetaan: ”Palvelun ei tarvitse täyttää tässä pykälässä tarkoitettuja saavutettavuusvaatimuksia, jos tarjotaan vähintään yksi vaihtoehtoinen ja yhtä saavutettavaa käyttötapa käyttää palvelua noudattamalla toiminnallista suorituskykyä koskevia vaatimuksia.” Tämä voitaneen tulkita siten, että jos samasta teoksesta on tarjolla sekä epub-muotoinen e-kirja että pdf-muotoinen e-kirja, vain toisen tarvitsee täyttää saavutettavuusvaatimukset. Esimerkiksi saavutettavan epub-version lisäksi kustantaja voisi tarjota ei-saavutettavan pdf-kirjan.

Lakipykälissä ei esitetä vaatimuksia e-kirjojen tiedostoformaateista. Jotta saavutettavuusvaatimukset voisi toteuttaa, e-kirjojen tuottajien kannattaa toki valita formaatti, jossa saavutettavuusvaatimukset ovat toteutettavissa. Hallituksen esityksessä todetaan, että tällä hetkellä epub 3 -formaatti vastaa parhaiten saavutettavuusvaatimuksiin.

Milloin vaatimuksia pitää noudattaa?

E-kirjojen saavutettavuusvaatimukset koskevat 28.6.2025 alkaen kuluttajille tarjolla olevia e-kirjoja. On tärkeää tietää, että e-kirjan julkaisuaika ei ole ratkaiseva: myös ennen 28.6.2025 julkaistut e-kirjat ovat saavutettavuusvaatimusten piirissä.

Poikkeustapaukset

E-kirjojen saavutettavuusvaatimukset eivät koske mikroyrityksiä. Mikroyrityksenä pidetään yritystä, jonka palveluksessa on alle 10 työntekijää ja jonka vuosittainen liikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai jonka vuosittainen taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Mikroyrityksen määritelmää sovelletaan myös yhdistyksiin, säätiöihin ja muihin yhteisöihin, jotka tuottavat e-kirjoja.

Muut e-kirjojen julkaisijat kuin mikroyritykset ovat velvoitettuja noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Vaatimuksista voi kuitenkin poiketa kahdessa tapauksessa (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 10 d §):

  • jos e-kirjan tuottaminen saavutettavaksi olisi tuottajalle kohtuuton rasite tai
  • jos e-kirjan perusluonne muuttuisi perustavanlaatuisesti.

Kohtuutonta rasitetta arvioidaan varmasti etenkin ns. back list -kirjojen suhteen, kun niiden muuttamista saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi tutkitaan. Muutostyön suuruuteen vaikuttavat monet asiat, esimerkiksi se, missä tiedostoformaatissa e-kirja on tuotettu, millaiset tuotantotiedostot e-kirjasta on tallessa, onko e-kirjassa käytetty semanttista merkkausta ja kuinka paljon e-kirjassa on kuvia.

Tuntuu melko selvältä, että jos e-kirjan luonne perustuu vahvasti visuaaliseen esitykseen, saavutettavuusvaatimuksista voisi poiketa, koska e-kirjan saavutettavaksi tekeminen edellyttäisi perustuvanlaatuisia muutoksia. Esimerkiksi neulekirja, jossa on paljon neulemallien kaavioita, muuttuisi luonteeltaan, jos kaaviot selostettaisiin sanallisesti auki. Lisäksi voidaan todeta, että vaikka kaaviokuville voisi teoriassa antaa alt-teksteinä selostukset neulojille tuttujen lyhenteiden avulla, eivät alt-tekstit toimisi käytännössä. Alt-tekstejä ei voi selata samalla tavoin kuin leipätekstiä, joten avustavan teknologian käyttäjä ei voisi helposti seurata sanallista ohjetta alt-tekstistä.

Menettelyt saavutettavuusvaatimuksista poikkeamiseksi kuvataan digipalvelulain kohdassa 10 e §. Arvio vaatimuksista poikkeamiseksi on tehtävä etukäteen ja arvio on dokumentoitava. Jos valvova viranomainen pyytää arviota, se on toimitettava valvontaviranomaiselle. Dokumentti arviosta on säilytettävä viiden vuoden ajan ja tarvittaessa arvio on tehtävä uudestaan.

E-kirjojen saavutettavuusvaatimuksien noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusyksikkö. Ohjeita ja tarkempia tulkintoja lain vaatimuksista saataneen viranomaiselta jo ennen vaatimusten voimaanastumista.

Lisävaatimukset e-kirjoille

Valtioneuvoston asetuksessa eräiden digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimuksista annetaan 4 § Lisävaatimukset sähkökirjoille eli e-kirjoille. Tässä osiossa esitetään lisävaatimukset ja selostetaan, mitä vaatimukset tarkoittavat.

Lisävaatimuksia on kuusi. Niiden mukaan sähkökirjojen tarjoajan on varmistettava, että

E-kirjojen lukulaitteet ovat tuotteita

E-kirjojen lukulaitteita koskevat vaatimukset annetaan valtioneuvoston asetuksessa esteettömyysvaatimuksista eräille tuotteille. Tuotteiden käyttötietoja ja käyttöohjeiden saatavuudesta todetaan yleisesti, että jos käyttöohjeet eivät ole itse tuotteessa, on niiden oltava sellaisessa tekstimuodossa, joka soveltuu ”sisällön esittämiseen myös vaihtoehtoisissa avustavissa muodoissa usealla eri tavalla ja useamman kuin yhden aistikanavan kautta”. Lisäksi käyttöohjeiden on ”sisällettävä kuvaus tuotteen ohjelmistosta ja laitteistosta, jonka välityksellä tuote liitetään apuvälineisiin”. (1 §)

Sähköisen lukulaitteen käyttöliittymästä ja toiminnallisuudesta on oma pykälänsä (4 §):
”Sähköisen lukulaitteen ja sen käyttöliittymän osissa ja toiminnoissa on oltava ominaisuuksia, joiden avulla tuote on vammaisten henkilöiden kannalta helposti käytettävä, havaittava, hallittava, ymmärrettävä ja ohjattava. Tätä varten on varmistettava, että sähköisissä lukulaitteissa on tekstistä puheeksi -ominaisuus.”

Ainakaan toistaiseksi tekstistä puheeksi -ominaisuudesta ei ole annettu tarkempia ohjeita, joten on hieman epäselvää, liittyykö ominaisuuteen vaatimuksia tukea jotain tiettyjä kieliä.

Lukulaitteita koskevat vaatimukset tulevat voimaan 28.6.2025 ja laitteet on saatettava vaatimusten mukaisiksi viimeistään 28.6.2030.

Päivitetty viimeksi 31.10.2023.

Takaisin ylös